WaveGene 動作画面イメージ

最初の起動直後


サイン波と三角波


FM (周波数変調)


レイズドコサインバースト


ユーザー波形


FMステレオ コンポジット信号 (L:500Hz R:1000Hz)


Back